Menu

Innovatie- en verandercoach: laat het licht binnen in je bedrijf en ontdek nieuwe activiteiten!

Een uniek traject voor KMO's !

Een uniek leertraject voor Vlaamse KMO's ontwikkeld door Allanta vzw. De uitzonderlijk lage investeringsprijs wordt mogelijk gemaakt met de steun van Syntra Vlaanderen.

Deelnemers vertrouwd maken met verschillende methodieken en instrumenten voor het zoeken naar en het uitwerken van innovatie- en verandertrajecten - dat is waar "Laat het licht binnen in je bedrijf en ontdek nieuwe activiteiten!” voor staat. Minstens even belangrijk is dat deelnemers gesterkt worden in hun visie op innovatie en in het conflict- en probleemoplossend vermogen dat ze nodig hebben om in de eigen organisatie succesvol met verandertrajecten aan de slag te kunnen gaan.

"Levenslang leren” mag op persoonlijk vlak dan al een bijzonder ambitieuze doelstelling zijn - het realiseren van een lerende organisatie is zo mogelijk nog uitdagender. Dat is jammer, want een lerende organisatie kan zich snel aanpassen aan haar (veranderende) omgeving en ze kan blijven inspelen op de groeiende vraag naar meer flexibiliteit en innovativiteit.

Over “changemanagement” of “verandermanagement” is al heel wat inkt gevloeid. Boeken vol met theorieën, dure trainers en consultants en verlichte geesten van allerlei rang en stand strijden om het patent op de ideale weg naar het Nirvana der veranderingstrajecten. Dat “veranderen” af en toe noodzakelijk is, staat vast. Maar over het waarom en over het hoe lopen de meningen aardig uiteen.

Zowat elke inleiding van een verandertraject begint met de metafoor van het verhaal van de kikker in een pot water op het vuur. De kikker zou niet merken dat zijn omgeving verandert en kookt op die manier dood. Wie zich de moeite getroost om op zoek te gaan naar het wetenschappelijke bewijs van dit verhaal, botst op een behoorlijke polemiek en op de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het hier gaat om een broodje aap verhaal. En zelfs als het verhaal zou kloppen, is het allesbehalve representatief voor wat de essentie van verandering zou moeten zijn: een actieve anticipatie op wat er in de toekomst in de buitenwereld te veranderen staat. Als we pas beginnen veranderen als alles al veranderd is, zijn we in de context van verandermanagement ruimschoots te laat: daarom hebben we zo vaak het gevoel dat de dingen ons overkomen.

Psychologen beweren al langer dat we horen wat we willen horen en dat we zien wat we willen zien. We verklaren de werkelijkheid vanuit ons eigen perspectief. De brillen waardoor we kijken, zijn gekleurd door het verleden, door overtuigingen en door omgevingsfactoren. Maar niets is wat het lijkt. Verandermanagement is als mindfulness: het begint in het hier en nu - in de helderheid van het bewustzijn van wat is.

Er bestaat niet zoiets als een universeel verandertraject dat overal toepasbaar is. Integendeel. “Verandermanagement” is het beheren van een evolutie van kennen, kunnen en willen. Kennen verhoudt zich tot kunnen als leren zich verhoudt tot toepassen. Maar met het “willen” is er vaak een probleem. Het impliceert het maken van intrinsieke keuzes. En die leiden er vaak toe dat verandertrajecten stranden op openlijke weerstand of een stille dood sterven door heimelijk verzet.

Of het nu over procesinnovatie gaat of over het verbeteren van bestaande processen of het kantelen naar een welzijnsgericht organisatie: verandering start met de creatie van een draagvlak. Het is misschien wel de belangrijkste taak van een “innovatie- en verandercoach”: een medewerker die het voortouw kan nemen in het faciliteren van veranderprocessen in een organisatie of in een bedrijf. In deze nieuwe Allanta-opleiding krijgen toekomstige innovatie- en verandercoaches een hele rugzak aan inzichten, instrumenten en ervaringen mee waar ze direct in hun eigen werksituatie mee aan de slag kunnen gaan. 

Het opleidingstraject wordt vrijblijvend toegelicht tijdens een informatiesessie

Praktisch

Spoedig nieuwe data

Prijs

LEDEN € 1.575
NIET-LEDEN € 1.575

Deze uitzonderlijk lage investeringsprijs wordt mogelijk gemaakt door financiële tussenkomst van Syntra Vlaanderen.

 

Bovendien kan u bijkomend beroepen op de KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.
Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

Deze opleiding wordt vrijblijvend toegelicht tijdens een informatiesessie.

Word lid

Uw opleiding in detail

Agendapunten

Het traject Innovatie- en verandercoach "Laat het licht binnen in je bedrijf en ontdek nieuwe activiteiten!" is een mix van klassikale vorming onder de vorm van workshops en begeleiding op maat in de organisatie.

In de klassikale momenten stimuleren we het innoverend vermogen van de deelnemers door in te gaan op de creatie van een kader en draagvlak voor verandering. Daarna komt de basis van creatief denken aan bod. Hoe kunnen creatieve processen worden gestimuleerd? Daarbij maken we het onderscheid tussen productinnovatie, procesverbetering en welzijnsgericht organiseren. Op elk van deze invalshoeken gaan we dieper in. Deelnemers leren waarmee ze rekening moeten houden bij de samenstelling van een projectteam of brainstormgroep. Ze krijgen praktische instrumenten aangereikt waarmee ze de huidige toestand (AS IS) voor iedereen inzichtelijk in beeld kunnen brengen en waarmee ze duidelijkheid en overeenstemming kunnen krijgen over de gewenste toekomstige situatie - rekening houdend met de evolutie van belangrijke trends.

Plannen maken is één - ze ten uitvoer brengen is twee. In veel bedrijven en organisaties ontbreekt het niet aan goede voornemens en al evenmin aan actiepunten “die eigenlijk al lang gekend zijn en die eens moeten worden aangepakt maar waarvoor het aan de tijd en de ruimte ontbreekt om er mee aan de slag te gaan”. Daarom inspireren we de deelnemers met manieren om een vernieuwingsplan vorm te geven en introduceren we manieren om actiepunten te concretiseren en om te vormen tot haalbare (deel)taken. Ze leren hoe ze in een team de prioriteiten kunnen bepalen en hoe ze afspraken kunnen maken rond de praktische uitwerking ervan - rekening houdend met de drukte van elke dag.

Net zoals één zwaluw de lente niet maakt, maakt één team dat het licht heeft gezien de organisatie nog niet zelflerend. De derde pijler van de klassikale opleiding gaat dan ook dieper in op weerstand en communicatie en op hoe innovatie tot een onderdeel van een bedrijfscultuur kan worden gemaakt. Daartoe moeten behaalde successen en nieuwe kennis door de hele organisatie kunnen worden verspreid. Deelnemers maken kennis met de kracht van leren in teams en ze leren hoe ze dat kunnen faciliteren.

Doorheen het traject speelt ook de individuele coaching een belangrijke rol: die wordt in de deelnemende bedrijven ingevuld in functie van de specifieke behoefte van de organisatie. Daarbij kunnen de innovatiecoaches naar keuze ondersteund worden bij het kiezen van een methodiek, het samenstellen van een team, het uitnodigen van de deelnemers of het opzetten van hun traject. Deelnemende bedrijven kunnen putten uit een portefeuille van acht contacturen voor individuele begeleiding. Die kunnen ze in samenspraak met de trainer-consultant vrij  inzetten in functie van hun eigen innovatievraag. Randvoorwaarden zijn wel een minimum duur van twee uur per sessie én dat de contacturen worden opgenomen binnen de drie maanden na de laatste trainingsdag.

Voorbereiding (2 uur)

 • De werkvraag (2 uur)
  Intake in overleg met deelnemer

Enkele weken voor de start van het traject worden de deelnemers uitgenodigd tot het formuleren van hun uitdaging aan de hand van een werkvraag. Die moet aan een aantal criteria voldoen: ze moet helder en concreet zijn, scherp geformuleerd én ze moet vooral uitnodigen om er mee aan de slag te gaan. De werkvraag zal tijdens de individuele contacturen fungeren als een soort kompas. Ze moet mee waken over de richting en de kwaliteit van het traject waartoe deelnemers parallel aan de opleiding worden uitgenodigd: het opzetten van een innovatieteam in de eigen organisatie. Daarom is het belangrijk dat de werkvraag mee wordt opgesteld door een leidinggevende met voldoende bevoegdheid om het opzetten van een innovatietraject ook effectief mogelijk te maken. Het aftoetsen van de werkvraag en van de ruimte om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan, gebeurt tijdens een individuele intake.

Klassikale deel (20 uur - 5 blokken van 4 uur)

Het is de bedoeling dat alle deelnemers bij de start van het leertraject ook effectief in de eigen organisatie aan de slag zullen gaan met het opzetten van een innovatieteam. Daarom wordt in elke module ook tijd vrij gemaakt voor het uitwisselen van ervaringen tussen de deelnemers.

 • Moeten, kunnen of willen? (4 uur)

Wat is verandering? Hoe vinden we mogelijkheden tot verandering? Als verandering belangrijk is, waarom is dat dan? We gaan aan de slag met trends en we proberen te ontdekken of, hoe en waarom die trends van belang kunnen zijn voor de deelnemende organisaties. We komen ook terug op de geformuleerde werkvragen: zijn ze concreet en helder genoeg om ermee aan de slag te kunnen gaan?

 • Let the beast go (4 uur)

Over draagvlak, goesting, krokodillen en een konijn en over een jakhals en een giraf. Waarom krijgen we zo vaak het tegenovergestelde van wat we bedoelden? En hoe gaan we om met scepsis en met medewerkers die niet van verandering willen weten? We maken kennis met de krokodil in onszelf en de ander en we leren hoe een krokodil tot rust kan worden gebracht.

 • Creativiteit: een kwestie van creativiteit? (4 uur)

De tijd dat uitvindingen zomaar uit de lucht konden vallen, is al lang weer voorbij. Tegenwoordig zijn ze geen kwestie van dom toeval meer maar van ver doorgedreven methodieken en discipline. Maar hoe zit dat dan met die menselijke creativiteit? Hoe werkt ze en hoe kan je ze bevorderen en een beetje sturen? In deze module maken de deelnemers kennis met het creatief proces. Omdat brainstormen iets helemaal anders is dan het in het wilde weg spuien van waanzinnige ideeën.

 • Innovatie: zoveel meer dan een straf idee (4 uur)

Zeg nooit zomaar “brainstorm” tegen de GPS scan van Flanders DC - een knap voorbeeld van een methode op gericht op zoek te gaan naar nieuwe producten, diensten of toepassingen waar iedereen direct gratis mee aan de slag kan gaan. Wie eerder de verbetermogelijkheden voor processen wil exploreren, moet de bestaande processen en hun knelpunten helder in beeld weten te brengen. Tijdens een creatief voorbeeld van een AS IS analyse ervaren de deelnemers de kracht van visualisatie. Een derde insteek voor innovatie is het mensgericht of welzijnsgericht organiseren. Hier leren deelnemers hoe de bestaande toestand in beeld kan worden gebracht en hoe uit een participatieve bevraging concrete verbeterpunten kunnen worden gedistilleerd.

Elke benadering staat of valt met de kwaliteit van het team dat zich over het verbeterpotentieel wil buigen. We besteden dan ook de nodige aandacht aan het belang van de samenstelling van een straf team en aan de omkadering.

 • Help - we hebben te veel ideeën (4 uur)

En daar zit je dan: in het beste geval met een hele rist ideeën en potentiële actiepunten. Het ene punt al belangrijker dan het andere; sommigen dringend, anderen lastig te realiseren. Hoe krijg je als team vat op het evenwicht tussen continue vooruitgang en het Kaizen-adagium van rust, ritme en regelmaat? Daarvoor gaan we aan de slag met een boom en een bord en leren we de spelregels van planning poker.

Individuele deel (6 uur)

 • Individuele begeleiding (6 uur)
  Tijdens leertraject, tijdstippen te bepalen in overleg met deelnemer

Elk deelnemend bedrijf heeft in de loop van het traject recht op zes individuele coachinguren in het bedrijf zelf. De inzet, het verloop, de inhoud en de regie daarvan, liggen volledig in handen van de aanvrager - in de zin dat de individuele begeleiding verder borduurt op de werkvraag die bij aanvang van het traject werd ingediend. Op die manier brengen we de inzichten uit de klassikale opleiding gericht tot leven in functie van de specifieke leervraag van de organisatie en binnen het kader van haar eigen mogelijkheden. Het individuele deel is er dus vooral op gericht de deelnemers te helpen met de vertaling van de inzichten die ze in de groep hebben opgedaan naar de eigen werkcontext aan de hand van praktisch realiseerbare doelen.

DIDACTISCHE AANPAK EN METHODOLOGIE

We willen af van het beeld van de externe trainer en consultant die als specialist geacht wordt alle oplossingen uit zijn mouw te kunnen schudden voor elke uitdaging waar een onderneming tegenaan zou kunnen lopen. De focus ligt op leren leren: hoe zorgen we ervoor dat de deelnemende organisaties ook na het traject nog vruchten kunnen plukken van hun investering?

Om die reden kiezen we ervoor elke module uit te werken als een workshop. Daarvoor laten we ons zelf graag inspireren op de Socratiaanse vragenstellerij waarbij we de regie, de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de werkvraag laten liggen bij de deelnemers zelf. En dat geldt ook voor de individuele contactmomenten.

De didactische aanpak in het traject is dan een “no powerpoint-methode”. Deelnemers gaan zelf aan de slag met onderzoeksvragen. Daarvoor mogen ze gebruik maken van alle technologie die deze wereld heeft te bieden. Een BYOD-policy (Bring Your Own Device) maakt dat internet binnen handbereik is - bronmateriaal en documentatie worden via Evernote ter beschikking gesteld. Onmisbare materialen zijn alcoholstiften, grote witte bladen, kleefband, post-its, wasco-krijtjes en al wat maar kan helpen om het geleerde te visualiseren. Deelnemers werken gedurig in kleine groepjes. Daarbij hechten we veel belang aan het creëren van een veilige leeromgeving waarbinnen de deelnemers kunnen experimenteren en waarbinnen ze zich vrij kunnen uiten.


Uw
Voordelen

Met deze opleiding willen we een fundamentele bijdrage leveren aan een bedrijfscultuur waarin willen leren en kunnen leren een evidentie zijn. Op het einde van het traject hebben deelnemers kennis van enkele handige en direct bruikbare methodes voor het faciliteren van innovatie- en verandertrajecten waarmee ze zelf direct aan de slag kunnen gaan. Daarnaast weten ze waar ze best rekening mee houden willen ze tot succesvolle innovatie- en verandertrajecten kunnen komen. Ze zullen geleerd hebben om naar hun organisatie te kijken als naar een levend organisme waarbinnen alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en waarbij alles tegelijkertijd oorzaak en gevolg kan zijn. Deelnemers zullen beter rekening kunnen houden met mogelijke bronnen van weerstand en ze zullen er ook beter mee om kunnen gaan. Ze zullen geleerd hebben hoe ze de kiemen voor een lerende organisatie in de eigen werkcontext kunnen binnen brengen. Dat zijn meteen ook de voordelen voor de afvaardigende organisatie. Organisaties waar ruimte is voor leren zijn slagvaardiger: ze moeten zich niet aanpassen aan veranderingen maar ze evolueren als het ware mee op het ritme van de buitenwereld.


Uw
docent

Walter Wybauw is erkend sociaal bemiddelaar op de werkvloer en preventiedeskundige psychosociale aspecten. Hij bemiddelt bij conflicten tussen medewerkers en/of leidinggevenden en bij conflicten in teams. Daarnaast draagt hij bij tot het vereenvoudigen van procedures en processen en faciliteert hij verandertrajecten en BLITS-teams (begeleid leren in teams).

De innige verhouding tussen communicatie en conflicten is al sinds zijn studiejaren op het HRITCS in Brussel een belangrijke bron van verwondering. Met het diploma “cultuurspreidingstechnieken” op zak, begon hij vervolgens aan een wonderbaarlijke tocht in medialand als regionaal correspondent voor het televisienieuws. Na vijftien jaar als bevoorrecht toeschouwer op de eerste rij te hebben gestaan bij tal van conflicten werd het tijd om zelf actief aan de slag te gaan: via bedrijfscommunicatie rolde Walter binnen in de al even wonderlijke wereld van de organisatievraagstukken. 

De basis voor zijn visie op welzijnsgericht organiseren legde hij tijdens de opleiding “Innovatieve Arbeidsorganisatie” bij Flanders Synergy. Daarna specialiseerde hij zich verder als sociaal bemiddelaar aan de KUL en als preventieadviseur aan de ODISEE-hogeschool. Op dit ogenblik werkt hij voornamelijk in opdracht van het psychosociaal departement van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.


Uw Contact-
persoon

Nele Gregoor

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Yves
Aerts
AkzoNobel


General AkzoNobel</br></br></br>

Before this training I was facing organized chaos, now I am able to organize the chaos and to create efficient and stable changes

ALLE REFERENTIES
Dirk
Coremans
Axalta Coating Systems

General Axalta Coating Systems</br></br>

"Allanta weet wat onze vereisten zijn en denkt steeds met concrete voorstellen mee om een opleidingsproject in goede banen te begeleiden. Omwille van de go...

ALLE REFERENTIES
Michelle
Baeyens
BNP Paribas Fortis

General BNP Paribas Fortis</br> </br>

"De BPM Expert opleiding is fantastisch: het omvat een ruim gevarieerd  & professioneel samengesteld pakket waarin alle BPM aspecten heel uitgebre...

ALLE REFERENTIES
Philippe
Van Samang
Imtech


General Imtech</br> </br> </br>

“De Six Sigma Black Belt opleiding was een zeer interessant en leerrijk traject. De combinatie van theorie met praktijkvoorbeelden zorgde voor een goed be...

ALLE REFERENTIES