Menu

Green/Black Belt in LEAN

in samenwerking met P&M

Deze training is de meest diepgaande, gecertifieerde Lean opleiding in België en Nederland. We bekijken Lean als een gestructureerde en breed omvatte bedrijfsstrategie die doorheen de ganse onderneming en de diverse departementen uitgerold kan worden. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de doorstroming (Flow) doorheen alle afdelingen van het eigen bedrijf en trekken dit door naar andere vestigingen en leveranciers. We leren wat Lean kan betekenen binnen het dagelijks werk in uw organisatie, zowel op de werkvloer, in de zorgcentra als in de kantoren.

Deze opleiding omvat 4 modules.

Module 1 - Introductie Lean en basistechnieken

We starten met module 1 die in onze Academy overeen komt met de Green Belt in Lean training. In deze 8-daagse module diepen we de Lean Principes uit en bestuderen we grondig de diverse Lean Tools. We hechten erg veel aandacht aan de waardestroom map (Value Stream Mapping). Belangrijk is de aanpak van het analyseren van de bestaande en het ontwerpen van de verbeterde waardestromen. We doorgronden de verschillende vormen van verspillingen die zich in de bedrijfsprocessen kunnen bevinden en je leert ze ook aan te pakken via Kaizen en Smed. Hierdoor ontstaat er een betere Flow, met gecontroleerde voorraden, lagere kosten, betere kwaliteit en kortere doorlooptijden als gevolg.

Module 2 - Geavanceerde Lean technieken

We vervolgen met module 2. De basisbegrippen die geïntroduceerd worden in Module 1, worden hier verder onderzocht in meer complexe situaties met meer geavanceerde technieken om de stroom in de organisatie te verbeteren.

Module 3 - Six Sigma instrumenten ter ondersteuning van Lean

Module 3 omvat de training Six Sigma Basics. Deze systematische methode verbetert de kwaliteit van de productieprocessen door de oorzaken van defecten op te sporen en te verwijderen om zo de variatie in de processen te reduceren.

Module 4 - Ontwerp van een Lean organisatie

We ronden af met module 4 die het ontwerp van een Lean organisatie belicht. Hierin wordt aandacht besteed aan managements- en lean leiderschapstechnieken, alsook de culturele en veranderingsaspecten. In deze laatste module richten we ons op de menselijke factor. Zo bespreken we Hoshin Danri (Policy Deployment), de communicatie en het omgaan met veranderingen, A3 denken, standaarddenken voor het (dagelijks) bestuur en verbetering (Operating System) en Human Resources Development (HRD) en dit wordt geïllustreerd met getuigenissen en oefeningen. Tenslotte bekijken we de inpact van Lean op de boekhouding en bekijken we hoe de impakt van een verbeterde doorstroming financieel meetbaar gemaakt kan worden.

De invulling van de 4 modules kan je meer in detail bekijken onder het luik ‘Agendapunten’.

Praktisch

Najaar alleen
Module 1
23-25/10/2017
13-14/11/2017
27-29/11/2017
Exam on
Green Belt
8 sessions
Blankenberge
Wilrijk
Wilrijk
18/12/2017
Wilrijk
Module 1
07,08,09/05/2018
22,23/05/2018
04,05,06/06/2018
Exam Green Belt

Module 2
10,11/09/2018
24,25,26/09/2018
08,09/10/2018

Module 3
19,20,21/11/2018

Module 4
03,04,05/12/2018
14,15,16/01/2019
Exam Black Belt
8 sessions
Blankenberge
Wilrijk
Wilrijk
18/06/2018

7 sessions
Wilrijk
Wilrijk
Wilrijk

3 sessions
Wilrijk

6 sessions
Wilrijk
Wilrijk
January 2019
Wilrijk
Schrijf in

Prijs

MODULE PRIJS
1 (Green Belt) € 3.175
1-4 (Black Belt) € 7.985
2-4 (only Black Belt) € 5.665
1, 4 (Champion) € 5.247  
Vermeld bij uw inschrijving aan welke modules u wenst deel te nemen: Green Belt, Black Belt, only Black Belt of Champion

KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.
Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

Word lid

Uw opleiding in detail

Agendapunten

Module 1 - Introductie Lean en basistechnieken

Dag 1

 • Wat is Lean ? Basisprincipes en een LEGO simulatie oefening
 • Waarde tegenover verspilling en de verschillende types van verspilling
 • Overzicht van de belangrijkste pijlers van Lean en de belangrijkste instrumenten voor de uitvoering van Lean in uw organisatie op basis van het Toyota Production System (TPS)
  • Waarde versus verspilling
  • Wat is Flow ?
  • Waardestroom gericht denken
  • Just-in-Time
  • Continue verbetercultuur
  • Jidoka
  • Operationele Stabiliteit
  • Het belang van Standaard Werk, 5S en visueel management

Dag 2

 • Basis van de training Value Stream Mapping (VSM) : het in kaart brengen van de waardestroom van grondstof tot afgewerkt product. Dit is de basis voor een Lean implementatie. Het maken van een routekaart en de mogelijkheden tot verbetering voor de toekomstige route, op basis van de acht ontwerp richtlijnen voor de doorstroming, ontworpen door Lean
 • Het doel van de Value Stream is om de huidige toestand in kaart te brengen. Hierna worden de diverse Kaizens en verbeterinitiatieven gedetermineerd, waardoor er een Future State ontstaat met een verbeterde doorstroming, kortere doorlooptijden, daling van de verspillingen en lagere kosten
 • Wij hechten enorm veel waarde aan de analyse van de Value Stream

Dag 3

 • Vervolg sessie Basis Value Stream Mapping
 • Operationele stabiliteit als fundament: standaardwerk of de kunst van het ontwerpen van effectieve, visuele standaarden en implementatie voor werkplek organisatie en processen. Focus ook op de organisatie op de werkvloer met 5S, waarbij de werkruimte meer overzicht krijgt en door de standaardisering fouten en onnodig zoeken verminderen. Hierdoor verbetert de veiligheid, de ergonomie en de hygiëne.

Dag 4

 • Basis voor technieken voor continue verbetering : Problem Solving, Kaizen, PDCA, A3, 5 maal waarom,….met diepgaand inzicht in het 8-stappen plan van Toyota Best Practice en praktische oefeningen hierop dmv case studies. Ook de nodige aandacht voor de hulpmiddelen en de valkuilen

Dag 5

 • Operationele stabiliteit of hoe verbeteren van de betrouwbaarheid van uw technische uitrusting met TPM
 • De Jidoka pijler
  • Kwaliteit vanuit het Lean perspectief
  • Poka Yoke: methode om het productieproces zodanig te vormen dat het bijna onmogelijk wordt om fouten te maken
  • Andon: visueel signaleringssysteem dat medewerkers tijdig alert maakt op afwijkende situaties binnen een (productie)proces.
  • Autonomation
  • Visueel management waarbij we alle verstoringen en verspillingen zichtbaar maken in de ‘flow’

Dag 6

 • Het vertalen van de TPS aanpak van niet-productie-omgevingen (administratie, dienstverlening en ondersteunende processen). Wat zijn de verschillen ?
 • Business Process Value Stream Mapping (BPVSM): Mapping service en transactionele processen en het ontwikkelen van een implementatieplan voor meer doorstroming in kantoren en administratieve omgevingen, gebaseerd op het 8-stappen plan.

Dag 7

 • Reductie van omsteltijden met SMED (Single Minute Exchange van Dies). Flexibiliteit is essentieel in Lean. Korte omsteltijden geven rechtstreeks aanleiding tot kostenreductie, voorraadverlaging en flexibiliteitsverhoging en dit zonder grote investeringen en zijn daarom een must ! De sterkte van de SMED methode zit hem in het proces waarmee de omsteltijden worden geanalyseerd en uiteindelijk gereduceerd.

Dag 8

 • Kanban / Pull systemen : wat zijn ‘pull’ systemen ? Overzicht van de verschillende vormen van implementatie (met hands-on gemengd model Kanban simulatiespel). Pull / Kanban als strategie om de efficiëntie in de productie te verbeteren. Dit planningssysteem is een methode om JIT productie te realiseren en dat is wat de moderne markt vraagt. Kanban is een systeem om onze voorraden te beheren en de Supply Chain te controleren.

Module 2 – Geavanceerde Lean technieken

Dag 9

 • Mixed Model Value Stream Design: productfamilies bestaan uit een grote lijst van producten, met verschillende cyclustijden, andere insteltijden, enz… Hoe kunnen we de stroming in de value stream in een dergelijke situatie verbeteren ?

Dag 10

 • Flow doorheen Shared Resources – we bestuderen de doorstroming als de bronnen gedeeld worden tussen de verschillende productiefamilies

Dag 11

 • Hoe kunnen we de doorstroming ontwerpen en verbeteren in de ondersteunende, interne logistieke doorstroming

Dag 12

 • Lean op het niveau van de Supply Chain: hoe de verschillende afdelingen en magazijnen met elkaar verbinden die op verschillende afstanden en locaties gelegen zijn. Dit rekening houdende met de verbeterde materiaal en informatiestroom, gebaseerd op Macro (Extended) VSM en Lean Design principes

Dag 13

 • Extra hulpmiddelen om afval te reduceren en zelfs te elimineren in de kantoor / diensten omgeving : Overhead Value Analysis, Contactogrammen, geschreven communicatie analyse, analyse van de overlegstructuren, Variabele Factor Programmatie (VFP) en inzicht om om te gaan met variaties, Multi Moment opnames (MMO) : een uitstekende techniek om afval te meten en het verbeteren van het potentieel in de werkomgeving waar werknemers een variabel of onvoorspelbaar werkpatroon hebben

Dag 14

 • Een hands-on simulatie spel van een dienst / kantooromgeving met meerdere en verschillende doorstromingen (dus met inbegrip van meerdere waarde stromingen en gedeelde bronnen) om het gebruik van Business Process Value Stream Mapping en haar Lean Design for Flow principles in de praktijk aan te leren

Dag 15

 • Design for Flow. Doorstroming zo ontwerpen dat afval wordt voorkomen door het gebruik van de juiste doorstroomprincipes in de productiefase

Module 3 – Six Sigma instrumenten ter ondersteuning van Lean

Dag 16

 • Design for Flow
 • Introductie op Six Sigma Basics

Dag 17 en 18

 • Introductie
  • Definities
  • Geschiedenis
  • Basis principes
  • Critical to Quality
  • Cost Of Non Quality
  • Six Sigma en Lean
  • Basis Statistische Data Analyse
  • Defects per Unit
  • Defects per Million Opportunity
  • First Time Yield
  • Throughput Yield
  • Rolled Throughput Yield
 • Six Sigma Proces en werkinstrumenten
  • Basis statistiek
   • Normale distributie en transformaties
   • Proces distributie en parameters
    • Mean
    • Median
    • Mode
   • Betrouwbaarheidsintervallen
  • DMAIC: Define – Measure – Analyse – Improve - Control
  • Instrumenten voor elke stap
   • Voice of the Customer
   • Critical to Quality
   • SIPOC
   • Pareto
   • Boxplot
   • M-PMAP
   • Gage R&R
   • Histogram
   • FMEA
   • Ishikawa DIAGRAM
   • BOB versus WOW
   • 5W2H analyse
   • Multi-Vari Analyse
   • Hypothesis Testing met de 9 stappen
   • One-Sample t Test
   • Two Sample Testen
   • F distributie
   • Hypothese Test voor Variaties
   • One-Factor Analysis
   • ANOVA
   • Control Charts
   • Out of Control Action Plan
 • Praktische oefeningen maken gebruik van het programma QI Macro’s (binnen de Microsoft Excel omgeving)

Module 4 – Ontwerp van een Lean organisatie

Dag 19

 • Hoshin Kanri – On the Job. Hoshin Kanri is een gebruiksvriendelijke en effectieve werkmethode voor het bepalen van duidelijke, begrijpelijke en concrete doelstellingen en maatregelen alsook het beheren van de prestaties van jouw team of bedrijf. Dit op een efficiënte manier en in het kader van de langetermijnvisie en –missie.

Dag 20

 • On the Job Development (OJD) – Hoe op basis van het 8 stappen voor het aanpakken van problemen (TBP – Toyota Business Practice) uw medewerkers coachen
 • Human Resources Development (HRD) @ Toyota.

Dag 21

 • Lean en Change Management. De menselijke factoren bij de implementatie van Lean in een organisatie.

Dag 22

 • Accounting for Lean: Value Stream Costing deel 1

Dag 23

 • Value Stream Costing deel 22

Dag 24

 • Standaard Werk voor leiders: Daily Management @ Mars Food
 • Lean Cultuut @ J&J. Hoe een lean cultuuromslag bekomen door een doordachte aanpak en communicatie

Uw
Voordelen

 • Naast een diepgaande kennis van Lean als strategie, de achterliggende principes en de lean tools, kan de deelnemer meteen aan de slag met de implementatie van Lean, waarbij het organisatorische en cultuuraspect cruciaal is. Zo kan hij/zij de diverse afdelingen en verantwoordelijken begeleiden en praktisch bijstaan.
 • U leert problemen in de eigen organisatie te detecteren, analyseren en verbeteren en ook direct bijsturen waar nodig.
 • De klanttevredenheid gaat verbeteren en de waarde voor de klant wordt meer zichtbaar en meetbaar.
 • De doorlooptijden zullen enorm verlagen.
 • De betrokkenheid van het personeel zal positief bijstaan tot de kwaliteit en de dagelijkse verbeteringen.
 • Theorie en praktijk vullen elkaar bijzonder goed aan en verankeren de opgedane kennis in duidelijke cases.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Wilt u een Black Belt in LEan certificaat behalen? Deelnemers die reeds een certificaat bezitten van Black Belt in Six Sigma zijn vrijgesteld van de module Six Sigma (module 3).

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de modules 2 t/m 4, indien u reeds een Green Belt in Lean certificaat heeft behaald.


Doelgroep

Green Belt in Lean

 • Productiemanagers
 • Functionele managers
 • Supply Chain en Logistic managers
 • Teamverantwoordelijken
 • Supervisors
 • Ingenieurs
 • Projectleiders van verbeterprojecten
 • Werknemers die zich in Lean willen verdiepen om in een verbeterteam te kunnen deelnemen
 • Iedereen die interesse heeft in analyse en verbeteringen nastreeft in operationele productie omgevingen

Black Belt in Lean

 • Managers
 • Operationele managers
 • Functionele managers
 • Quality Managers
 • Supply Chain en Logistic managers
 • Productiedirecteurs
 • Industrieel ingenieurs
   
 • Departementsverantwoordelijken
 • Office managers
 • Midden en senior management
 • Zelfstandigen
 • Vrije beroepen
 • Iedereen die zich wil verdiepen in het verbeteren van de administratieve stroom

Lean Champion

 • Productiemanagers
 • Functionele managers
 • Quality Managers
 • Supply Chain en Logistic managers
 • Teamverantwoordelijken
 • Supervisors
 • Ingenieurs
 • Projectleiders van verbeterprojectenv
 • Werknemers die zich in Lean willen verdiepen om in een verbeterteam te kunnen deelnemen
 • Iedereen die interesse heeft in analyse en verbeteringen nastreeft in operationele productie omgevingen
   
 • Departementsverantwoordelijken
 • Office managers
 • Midden en senior management
 • Zelfstandigen
 • Vrije beroepen
 • Iedereen die zich wil verdiepen in het verbeteren van de administratieve stroom

Uw Contact-
persoon

Nele Gregoor

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Yves
Aerts
AkzoNobel


General AkzoNobel</br></br></br>

Before this training I was facing organized chaos, now I am able to organize the chaos and to create efficient and stable changes

ALLE REFERENTIES
Michelle
Baeyens
BNP Paribas Fortis

General BNP Paribas Fortis</br> </br>

"De BPM Expert opleiding is fantastisch: het omvat een ruim gevarieerd  & professioneel samengesteld pakket waarin alle BPM aspecten heel uitgebre...

ALLE REFERENTIES
Jonas
Douwen
Canberra Semiconductor

General Canberra Semiconductor</br></br>

The Six Sigma Black Belt course given by Allanta is an ideal mix of statistical theory and practical quality tools all illustrated with real life case studies. ...

ALLE REFERENTIES
Sonja
Van Acker
Qontinu bvba


General Qontinu bvba</br> </br> </br>

The Six Sigma Black Belt training had a perfect balance between theory and practical examples and this was brought by the trainer with lots of enthusiasm and kn...

ALLE REFERENTIES