Menu
MVO, veel meer dan liefdadigheid
28 April 2016

MVO, veel meer dan liefdadigheid

Graag staan we even stil bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een vorm van ondernemen die de balans tussen People, Planet en Profit (de zogenaamde Triple P) vooropstelt en die doorgaans tot verbeterde resultaten voor bedrijf en samenleving leidt. 

MVO is veel meer dan vrijblijvende maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheid. Het gaat over het beleid en het handelen van de onderneming in al haar facetten. 

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven streven naar duurzame ontwikkeling die gestoeld is op de pijlers economie, maatschappij en milieu. Dit doen ze op een procesmatige manier en in nauwe samenwerking met hun stakeholders. Immers, een onderneming kan niet performant zijn op zowel economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van haar stakeholders en van de samenleving waarbinnen ze actief is niet kent.

Het doel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor eigenaars of aandeelhouders en voor andere stakeholders en de samenleving als geheel.  Daarnaast dient MVO ertoe mogelijke negatieve effecten van uw werking op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft een vrijwillig karakter. Waarom u hier als onderneming dan voor inspannen?

  • MVO kan een waardevol instrument zijn voor bedrijfsbeheer op het vlak van innovatie en groei, personeelsmotivatie, risicobeheer, operationeel management en klantenwerving.
  • Bedrijven en consumenten verwachten steeds vaker dat de producten die ze aankopen in faire omstandigheden geproduceerd worden en het milieu respecteren. Enkel voldoen aan de wettelijke vereisten volstaat dus niet meer. Ze vragen initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving.
  • Als KMO heeft u een belangrijk schaalvoordeel bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doordat u sterk bent ingebed in de lokale gemeenschap kan u doorgaans gemakkelijker persoonlijke relaties onderhouden met uw stakeholders. Daardoor valt de persoonlijke verantwoordelijkheid samen met de formele verantwoordelijkheid en zijn economische relaties tegelijkertijd menselijke relaties. Hierop kan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap naadloos aansluiten!

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten. De naleving van deze richtlijnen is vrijwillig, maar de in september 2010 gepubliceerde internationale richtlijn ISO 26000  geeft handvaten om het duurzaam ondernemen in uw organisatie te verankeren.

Allanta organiseert graag een basisopleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – ISO 26000 voor u. Tijdens deze driedaagse opleiding worden de basisprincipes van duurzaam ondernemen op een praktische & pragmatische manier toegelicht, op basis van de 7 kernthema’s van ISO 26000.VERWANTE BERICHTEN